Regulamin aplikacji

§ 1. Definicje

 1. USŁUGODAWCA – Paweł Koszałka jako osoba fizyczna udostępniającą Aplikacje Mobliną, adres kontaktowy Jana Kazimierza 32A/13, 01-248 Warszawa, adres poczty elektronicznej: kontakt@naekranach.com
 2. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacj Mobilnej
 4. APLIKACJA MOBILNA - aplikacja mobilna "naEkranach", do której wszelkie prawa autorskie posiada USŁUGODAWCA, pozwalająca Użytkownikom na zapoznanie się z aktualnymi wydarzeniami (seansami) odbywającymi się w wybranych przez USŁUGODAWCĘ kinach.
 5. URZĄDZENIE MOBILNE - smartfon, tablet bądz inne urządzenie przenośne
 6. WYDARZENIE - seans, projekcja lub pokaz organizowany przez podmiot trzeci
 7. ORGANIZATOR WYDARZENIA - podmiot trzeci odpowiedzialny za organizacje Wydarzenia oraz proces rezerwacji lub zakupu biletów

§ 2. Postawnowienia ogólne

 1. Aplikacja Mobilna działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Aplikacje Mobilną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Aplikacji Mobilnej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oraz przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy (Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 3. Warunki korzystania z Aplikacji Mobilnej

 1. Do prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest posiadanie Urządzenia Mobilnego z zainstalowanym systemem operacyjnym Android (minimalna wersja 5.0) lub iOS (minimalna wersje 10.0) oraz posiadać połączenie z siecią Internet - którego koszty obciążają Użytkownika odpowiednio do umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a operatorem telekomunikacyjnym.
 2. Aplikacja Mobilna dostępna jest do pobrania dla systemu Android w sklepie "Google Play" oraz dla systemu iOS/Apple w sklepie "App Store"
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do pobrania i/lub korzystania z Aplikacji Mobilnej.
 4. Aktualizacje Aplikacji Mobilnej dostarczane przez Usługodawcę dostępne bedą do pobrania w sklepie "Google Play" oraz sklepie "App Store", do poprawnego działania wymagane jest posiadanie najnowszej wersji aplikacji.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości że korzystanie z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam może negatywnie wpłynąć na sposób korzystania z Aplikacji Mobilnej. Całkowicie zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika w ramach Aplikacji Mobilnej wirusów, botów bądź innych kodów, plików lub programów, które mogą przerwać, naruszyć lub ograniczyć możliwość korzystania z Aplikacji Mobilnej.
 6. Usługodawca nie gwarantuje, że informacje umieszczane w aplikacji są w całym zakresie aktualne i zgodne z tymi publikowanymi przez dostępne portale branżowe, kina oraz serwisy VOD.

§ 4. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługi i materiały udostępniane przez Usługodawcę świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z wyłączeniem czasu na planowane prace konserwacyjne lub awarie Aplikacji Mobilnej bądź serwisów zależnych
 2. W ramach Aplikacji Mobilnej Usługodawca oferuje Użytkownikowi sprawozdania z aktualnie dostępnych Wydarzeń oraz linki (hiperłącza) do serwisu Organizatora realizującego usługę rezerwacji bądź zakupu biletu. Materiały te mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być brane pod uwagę jako oficjalna oferta Usługodawcy lub Organizatorów.
 3. W ramach Aplikacji Mobilnej Usługodawca oferuje Użytkownikowi sprawozdania z aktualnie dostępnych Wydarzeń oraz linki (hiperłącza) do serwisu Organizatora realizującego usługę rezerwacji bądź zakupu biletu. Materiały te mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być brane pod uwagę jako oficjalna oferta Usługodawcy lub Organizatorów.

§ 5. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerwy, nieprawidłowego funkcjonowania lub braku dostępu do Aplikacji Mobilnej wywyłanych siłą wyższą, awarią sieci telekomunikacyjnej, awarii infrastruktury lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych osób/podmiotów
 2. Usługodawca nie odpowiada za:
  • 2.1 ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika oraz utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio korzystaniem z Aplikacji Mobilnej
  • 2.2 niewykonanie lub nienależyte wykonanie procesu rezerwacji lub zakupu biletu poprzez serwis Organizatora. W kwesti użytkownika leży weryfikacja treści znajdujących się na serwisach zewnętrznych na jakie został przekierowany.
  • 2.3 przerwy w działaniu Aplikacji Mobilnej wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Usługodawcy
  • 2.4 umieszczone w Aplikacji Mobilnej treści, materiały, linki a w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Usługodawcy, w tym dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich

§ 6. Reklamacje

 1. Błędy w przedstawionym sprawozdaniu o aktualnych Wydarzeniach, linkach do serwisów Organizatorów, czy błędach w samym działaniu Aplikacji Mobilnej mogą zostać zgłoszone poprzez wiadomość email na adres kontakt@naekranach.com
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • 2.1. oznaczenie konkretnego Wydarzenia którego dotyczy dana reklamacja (nazwa, data, Organizator)
  • 2.2. oznaczenie funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem. Usługodawca dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

§ 7. Polityka prywatności

 1. Usługodawca oświadcza, że korzystanie z Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika nie powoduje przetwarzania przez Usługodawcę jakichkolwiek danych Użytkownika mających charakter danych osobowych.
 2. Usługodawca, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, dokonuje pomiaru i rejestracji anonimowych danych o charakterze statystycznym, uniemożliwiających jakąkolwiek identyfikację konkretnego Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazywania tych anonimowych danych osobom trzecim lub dowolnego innego ich wykorzystywania.
 3. Aplikacja integruje się serwisami/aplikacjami swiadczonnymi przez inne podmiotamy, które świadcząc usługi umożliwiają prawidłowe działanie usługi, lub używają plików cookies na potrzeby reklam: a. Google Analytics (Google) b. Firebase (Google)

§ 8. Prawo autorskie

 1. Wszystkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie stanowią własność odpowiednich firm. Jeśli brakuje jakichkolwiek informacji o znakach towarowych lub dane te są nieprawidłowe, prosimy o jak najszybszy kontakt w celu ich skorygowania.
 2. Zabrania się kopiowania i używania treści wyświetlonych w aplikacji bez uprzednio uzyskanej zgody.
 3. Zabrania się kor

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

§ 10. Zmiany regulaminu

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Usługodawca ma prawo dokonywać zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie, o ile jest to spowodowane wymogami technicznymi platformy czy zmianami przepisów prawa, zaś zmiany obowiązują wszystkich nowych Użytkowników, korzystających z Serwisu od dnia dokonania zmiany. W przypadku dotychczasowych Użytkowników serwisu, zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują ich po 14 dniach kalendarzowych od daty poinformowania o zmianach za pośrednictwem strony https://naekranach.com/regulamin.html W przypadku nie akceptowania zapisów Regulaminu Użytkownicy są zobowiązani do nie korzystania z Aplikacji Mobilnej.